Prague terms and conditions of purchase

Prague terms and conditions of purchase

English version

Všeobecné obchodní podmínky pro nákupy učiněné společností Ricardo Prague s.r.o. - červen 2018

1. Výklad základních pojmů

1.1 Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") mají uvedené pojmy následující význam:

"Zboží" - zboží a/nebo služby uvedené v Objednávce

"Objednávka" - smlouva uzavřená okamžikem, kdy Dodavatel přijal nabídku společnosti Ricardo v souladu s těmito VOP a dalšími zvláštními podmínkami uvedenými v nabídce společnosti Ricardo

"Ricardo" - je společnost Ricardo Prague s.r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 11-13, č.p. 289, PSČ 186 00, IČO 271 60 572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 100907 (uvedená na přední straně Objednávky)

"Dodavatel" - právnickou nebo fyzickou osobu, které je adresována objednávka společnosti Ricardo za účelem nákupu zboží a/nebo služeb

"Strany" - Dodavatel a společnost Ricardo

1.2 Nadpisy užívané v těchto VOP slouží pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nemají interpretační (systematický) význam.

2. Platnost a rozsah Objednávky

2.1 Objednávky společnosti Ricardo jsou závazné pouze v případě, pokud jsou sjednány prostřednictvím objednávkového formuláře společnosti Ricardo a v souladu s těmito VOP, které jsou zároveň jedinými přípustnými podmínky pro realizaci nákupu Zboží společností Ricardo od Dodavatele. Tyto VOP lze změnit pouze na základě předchozí písemné dohody se společností Ricardo.

2.2 Zahájení jakékoliv činnosti nebo vydání písemného potvrzení v návaznosti na objednávku učiněnou společností Ricardo představuje bezvýhradné přijetí takové objednávky a těchto VOP. Není-li takové potvrzení zřetelně označeno jako protinabídka a obsahuje-li odkaz na jiné
podmínky, které jsou v rozporu s těmito VOP, společnost Ricardo není takovým odkazem zavázána.

2.3 Není-li písemně dohodnuto se společností Ricardo jinak, součástí Objednávky nejsou jakékoliv podmínky uvedené v cenové nabídce nebo jiném dokumentu Dodavatele ani jiné podmínky, na které cenová nabídka nebo jiný dokument Dodavatele odkazuje.

3. Cena a platební podmínky 3.1 Cena Zboží musí být uvedena v Objednávce, přičemž tato cena je konečná a neměnná po celou dobu trvání Objednávky. V ceně jsou zahrnuty veškeré úhrady včetně balného, dopravného, pojištění a dodání. V ceně není uvedena DPH v příslušné výši ani jiné daně, které se vztahují na nákup Zboží na základě Objednávky.

3.2 Dodavatel je povinen faktury doručit společnosti Ricardo na adresu uvedenou na přední straně Objednávky po té, co dojde k převzetí řádně dodaného nebo poskytnutého Zboží. Dodavatel je v každé faktuře povinen jasně uvést číslo Objednávky, které je uvedeno na přední straně Objednávky. Faktury je Dodavatel povinen adresovat do fakturačního oddělení společnosti Ricardo.

3.3 Společnost Ricardo je povinna ve prospěch Dodavatele zadat příkaz k úhradě příslušné faktury do 60 dnů ode dne přijetí řádně vystavené faktury.

3.4 Aniž by tím byla dotčena jakákoliv jiná práva, společnost Ricardo si vyhrazuje právo započíst proti jakékoliv pohledávce založené Objednávkou a splatné Dodavateli částku ve výši pohledávek, které společnost Ricardo pohledává za Dodavatelem v souvislosti s touto nebo jakoukoliv jinou Objednávkou.

4. Jakost Zboží, stav Zboží a soulad Zboží s ekologickými normami

4.1 Dodavatel vedle podmínek sjednaných v Objednávce dává záruku za to, že veškeré Zboží, které bylo nebo má být dodáno na základě Objednávky, je nové, bezvadné pokud jde o vnější úpravu (design), použité materiály a výrobní postup a současně je v souladu s požadovanou jakostí, účelem, veškerými dílčími požadavky, specifikacemi, vzory nebo jinými popisy zadanými společností Ricardo. Tuto záruku Dodavatel dává nad rámec záruk vyplývajících ze zákona.

4.2 Aniž by byly jakkoliv dotčeny výše uvedené obecné záruky, Dodavatel dává společnosti Ricardo záruku, že u jakéhokoliv Zboží dodávaného společnosti Ricardo, které obsahuje počítadla zaznamenávající časové údaje (digitálně nebo mechanicky) v souvislosti s jejich provozem a provedením, nebude s tímto časovým údajem jakkoliv manipulováno.

4.3 Od Dodavatelů se očekává, že disponují certifikáty řízení jakosti ISO 9000 a ISO 14000 nebo že o jejich udělení aktivně usilují. Pokud jde o strojní zařízení a předměty podléhající certifikaci výrobků, je Dodavatel povinen používat označení shody CE a uchovávat veškerou příslušnou technickou dokumentaci.

5. Dodání

5.1 Nevydá-li společnost Ricardo jiný písemný pokyn, je Dodavatel povinen Zboží dodat do prostor společnosti Ricardo nejpozději v den dodání Zboží dle Objednávky (termín a množství jsou náležitosti Objednávky).

5.2 Dodavatel je povinen neprodleně informovat společnost Ricardo o jakékoliv vzniklé nebo předvídatelné komplikaci (včetně prodlení) v souvislosti s plněním Objednávky a navrhnout řešení vedoucí k nápravě takové komplikace.

5.3 Dodavatel je povinen veškeré Zboží náležitě zabezpečit proti poškození nebo zničení při převozu a doručovat v souladu s požadavky společnosti Ricardo.

5.4 Společnost Ricardo nenese jakoukoliv odpovědnost za použité balicí materiály, nestanoví-li písemná dohoda mezi Stranami jinak.

5.5 Údaj o množství dodaného Zboží zjištěný společností Ricardo je považován za konečný a neměnný.

5.6 Díly pro vnější úpravu Zboží poskytnuté společností Ricardo je Dodavatel povinen označit a dodat spolu s prohlášením o shodě.

6. Kontrola a zkoušky

6.1 Veškeré Zboží má Dodavatel povinnost před jeho dodáním řádně zkontrolovat a vyzkoušet, přičemž společnost Ricardo je oprávněna dle svého uvážení provést vlastní kontrolu a zkoušky Zboží.

6.2 Na žádost společnosti Ricardo je Dodavatel povinen zástupcům nebo zákazníkům společnosti Ricardo, příp. jiným subjektům (včetně státních orgánů) umožnit vstup nebo zajistit povolení ke vstupu do svých prostor nebo prostor třetích stran za účelem kontroly postupů při plnění Objednávky. Dodavatel je také povinen provést veškeré kontroly a měření (včetně odběru vzorků) dle požadavků uvedených osoby, a to v souvislosti s jakýmkoliv objednaným Zbožím a souvisejícími postupy (včetně postupů a systémů zajišťujících jakost Zboží).

6.3 Dodavatel je povinen předkládat společnosti Ricardo zprávy o postupech při plnění Objednávky, a to ve formě požadované společností Ricardo.

7. Záruka, odmítnutí Zboží a další práva

7.1 Dodavatel ručí za to, že Zboží na základě Objednávky odpovídá příslušným výkresům, specifikacím nebo dalším popisům zadaným v Objednávce a že je prosté jakýchkoli vad pokud jde o vnější úpravu, použité materiály a výrobní postupy a že je vhodné pro požadovaný účel.

7.2 Aniž by tím byla dotčena jakákoliv další práva související s nedodržením těchto VOP ze strany Dodavatele, je společnost Ricardo dle svého uvážení oprávněna uplatnit veškerá následující práva:

 • odmítnout dodávané nebo poskytované Zboží;
 • v případě odmítnutí Zboží požadovat od Dodavatele na jeho náklady neprodlené dodání náhradního Zboží v souladu s Objednávkou a/nebo požadovat provedení příslušných oprav nebo výměn, přičemž mezi těmito nároky má společnost Ricardo právo volby;
 • na náklady Dodavatele provést nebo nechat provést jakékoli práce, které jsou dle uvážení společnosti Ricardo nezbytné k tomu, aby bylo Zboží uvedeno do souladu s Objednávkou.

7.3 Dodavatel je povinen poskytnout náhradu škody společnosti Ricardo za jakoukoliv ztrátu či škodu vzniklou v důsledku nedodržení jakékoliv podmínky Objednávky.

7.4 Dodavatel je povinen převzít zpět od společnosti Ricardo odmítnuté Zboží do 30 dnů ode dne doručení oznámení o tomto odmítnutí . Až do okamžiku zpětného převzetí odmítnutého Zboží bude Zboží uskladněno na nebezpečí Dodavatele. Po uplynutí 30 dnů je společnost Ricardo oprávněna Zboží zlikvidovat nebo s ním naložit jiným způsobem.

8. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží

8.1 Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přechází na společnost Ricardo v okamžiku, kdy je Zboží společností Ricardo formálně převzato.

9. Majetek a materiál společnosti Ricardo

9.1 Dodavatel je povinen zajistit aby:

9.1.1 veškerý materiál, zařízení, nástroje, výkresy, specifikace nebo jiné vybavení či údaje ("Majetek společnosti Ricardo") poskytnuté společností Ricardo k jejich použití v souvislosti s Objednávkou a dodáním Zboží zůstali nadále majetkem společnosti Ricardo;

9.1.2 Majetek společnosti Ricardo nesl označení vlastníka podle požadavků společnosti Ricardo a byl udržován v dobrém stavu;

9.1.3 Majetek společnosti Ricardo nebyl předmětem žádného zástavního práva či jiného zatížení, daně, poplatku, cla nebo plnění jiné povinnosti;

9.1.4 Majetek společnosti Ricardo nebyl přemístěn z prostor Dodavatele s výjimkou případů, kdy by tak bylo učiněno za účelem plnění Objednávky nebo dodání Zboží;

9.1.5 Majetek společnosti Ricardo nebyl používán nebo nebylo povoleno používání pro jiné účely než plnění Objednávky a aby s Majetkem společnosti Ricardo bylo nakládáno jako s důvěrnou informací; a

9.1.6 Majetek společnosti Ricardo v prostorách Dodavatele byl dostatečně pojištěn, a to do výše celé jeho hodnoty. Dodavatel nese veškerá rizika ztráty a škod po celou dobu, kdy je Majetek společnosti Ricardo pod jeho kontrolou.

9.2 Dodavatel je povinen zástupcům společnosti Ricardo umožnit vstup nebo zajistit povolení ke vstupu do prostor Dodavatele, kde se nachází Majetek společnosti Ricardo za účelem kontroly jeho stavu.

9.3 Dodavatel je povinen na žádost společnosti Ricardo jí Majetek společnosti Ricardo v dobrém stavu vrátit. Dodavatel je dále povinen umožnit nebo zajistit společnosti Ricardo možnost převzít zpět Majetek společnosti Ricardo během jakékoliv kontroly prováděné v prostorách Dodavatele nebo třetí strany.

9.4 Veškeré nářadí, nástroje a příslušenství nakoupené či vyrobené Dodavatelem, jejichž pořizovací náklady jsou součástí celkové ceny Zboží dle Objednávky, jsou majetkem společnosti Ricardo, se kterým je Dodavatel povinen nakládat a který je povinen zabezpečit stejně jako Majetek společnosti Ricardo. Jakékoliv právo, vlastnictví nebo jeho podíl na jakékoliv části takového vybavení, za které má společnost Ricardo zaplatit, přechází na společnost Ricardo okamžikem jeho dodání nebo výroby podle podmínek uvedených v Objednávce.

10. Vlastnická práva

10.1 Veškerá práva duševního vlastnictví jakéhokoli druhu a jakákoli další práva podobné povahy, ať už registrovaná či nikoliv, která zahrnují patenty, autorská práva, registrované průmyslové vzory, práva k průmyslovým vzorům a topografická práva vzniklá nebo nabytá na základě Objednávky náleží společnosti Ricardo.

10.2 Jakékoliv patenty, autorská práva nebo registrované průmyslové vzory již dříve vlastněné nebo držené a užité Dodavatelem za účelem plnění Objednávky jsou společnosti Ricardo volně k dispozici a Dodavatel uděluje společnosti Ricardo neodvolatelné, nevýhradní právo k neomezenému užívání takového patentu, autorského práva či registrovaného průmyslového vzoru bez jakéhokoliv omezení. Toto právo zahrnuje právo společnosti Ricardo začlenit takové patenty, autorská práva a/nebo registrované průmyslové vzory vlastněné nebo držené Dodavatelem do své činnosti vykonávané pro své zákazníky a v důsledku toho nebudou zákazníci společnosti Ricardo jakkoli omezováni v jejich užívání.

11. Náhrada škody

11.1 Na žádost je Dodavatel povinen neprodleně společnosti Ricardo nahradit škodu za jakékoliv ztráty, škody nebo újmy, které společnosti Ricardo vznikly, jakož i jakékoli nároky náhrady škody vzniklé třetí straně nebo třetím stranám, které jsou uplatňované vůči společnosti Ricardo a Dodavatel dále poskytne společnosti Ricardo náhradu veškerých nákladů a výdajů vynaložených v souvislosti s takovým vznikem škody, pokud taková škoda vyplývá z plnění či údajného plnění nebo neplnění Objednávky Dodavatelem a/nebo z neschopnosti Dodavatele dodat Zboží, ať už z nedbalosti či jinak, a to zejména (aniž by tím byl dotčen obecný charakter výše uvedeného) pokud jde o jakoukoliv vadu dodávaného Zboží, použitých materiálů, výrobních postupů nebo vnější úpravy Zboží s výjimkou případů, kdy za vnější úpravu nese odpovědnost společnosti Ricardo.

11.2 Na základě volby společnosti Ricardo Dodavatel provede na své náklady opravu či výměnu vadného Zboží nebo jej uvede do původního stavu.

11.3 Dodavatel se zavazuje mít u renomované pojišťovny trvale sjednané řádné pojištění jakékoliv pojistitelné odpovědnosti v souladu s podmínkami uvedenými v Objednávce, zejména pak svých závazků uvedených v článku 11 těchto VOP, a na žádost předloží společnosti Ricardo potvrzení o existenci platného pojištění s dostatečným pojistným krytím, především pak pojištění odpovědnosti při výkonu povolání a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

12. Důvěrnost informací a publicita

12.1 Strany berou na vědomí a zavazují se, že podmínky sjednané v dohodě o mlčenlivosti (bude-li uzavřena) se bude bez dalšího aplikovat na Objednávku. Pokud Strany neuzavřou žádnou dohodu o mlčenlivosti, budou platit podmínky uvedené níže v těchto VOP.
12.2 Pokud kterákoliv ze Stran (jako "poskytující strana") zpřístupní druhé Straně (jako "přijímající straně") důvěrné informace, přijímající strana se zavazuje:
uchovávat je v tajnosti;

 • omezit jejich přístupnost pouze pro své zaměstnance, zástupce a odborné poradce, kteří takové informace potřebují, přičemž tito zaměstnanci a zástupci budou vždy zavázáni závazkem mlčenlivosti; a
 • nezpřístupnit je žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu poskytující strany.

12.3 Tyto požadavky se nevztahují na důvěrné informace, které:
jsou nebo se stanou všeobecně známé bez jakéhokoliv porušení těchto VOP přijímající stranou; nebo

 • přijímající strana získala přístup k důvěrným informacím předtím, než byly zpřístupněny poskytující stranou, nebo byly zpřístupněny přijímající straně nezávisle na zpřístupnění informací poskytující stranou; nebo
 • je přijímající strana povinna zpřístupnit ze zákona příslušnému úřadu za předpokladu, že o tom přijímající strana uvědomí poskytující stranu, a to jakmile obdrží žádost o zpřístupnění, a poskytne poskytující straně veškerou přiměřenou součinnost, kterou může poskytující strana požadovat k zamezení nebo omezení takového zpřístupnění.

12.4 Dodavatel nesmí používat Objednávku ani žádné podrobné údaje v ní obsažené, včetně obchodní firmy společnosti Ricardo, pro jakékoli vlastní reklamní či propagační účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricardo.

12.5 Dodavatel nesmí připojit název nebo značku výrobce k žádnému Zboží dodávanému na základě Objednávky, jelikož se jedná o součást Majetku společnosti Ricardo.

12.6 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricardo pořizovat fotky nebo nahrávky v prostorách společnosti Ricardo. Před vstupem do prostor společnosti Ricardo je Dodavatel povinen, bude-li k tomu vyzván, odevzdat pověřeným zaměstnancům společnosti Ricardo jakýkoliv mobilní telefon se zabudovaným fotoaparátem. Jakýkoliv z výše uvedených kroků podniknutý bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricardo se považuje za porušení Objednávky.

13. Ukončení Objednávky

13.1 Společnost Ricardo má právo kdykoliv ukončit plnění Objednávky v celém rozsahu nebo zčásti na základě písemné výpovědi předané Dodavateli (bez ohledu na existenci okolností vylučujících odpovědnost za škodu na straně Dodavatele). V takovém případě je odpovědnost společnosti Ricardo limitována výší ceny Zboží, které bylo společnosti Ricardo řádně doručeno a společnost Ricardo toto Zboží převzala a dosud
nezaplatila. Na písemnou žádost společnosti Ricardo je Dodavatel povinen dokončit a zkompletovat veškeré Zboží, které nebylo dokončeno k datu předmětné výpovědi; společnost Ricardo zaplatí cenu za Zboží, které jí bude řádně doručeno. Dodavatel je povinen poskytnout společnosti Ricardo veškerou součinnost potřebnou ke zjištění rozsahu nedokončeného plnění Objednávky. Zaplacením za Zboží řádně doručeného společnosti Ricardo dojde k úplnému a konečnému uspokojení veškerých nároků vzniklých v důsledku ukončení Objednávky.

13.2 Aniž by tím byly dotčeny jakékoliv jiné nároky na náhradu škody, má společnost Ricardo právo dle svého uvážení kdykoli ukončit nebo přerušit plnění Objednávky v celém rozsahu nebo zčásti, a to na základě písemné výpovědi doručené Dodavateli v případě, že Dodavatel:

 • porušil ustanovení článku 20 těchto VOP nebo nedodržel podmínky uvedené v Objednávce či v jiné dohodě uzavřené se společností Ricardo a/nebo dle odůvodněného stanoviska společnosti Ricardo nepostupoval dostatečně rychle, čímž ohrozil realizaci Objednávky; v obou těchto případech se musí jednat o pochybení neodstranitelné nebo, je-li odstranitelné, Dodavatel nesjednal nápravu ke spokojenosti společnosti Ricardo do 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi o ukončení realizace Objednávky Dodavateli,
 • se stane insolventní, je u něj ustanoven likvidátor nebo insolvenční správce, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení ovlivňující jakoukoliv jeho organizační složku nebo podnik, majetek nebo příjem nebo byl-li u kteréhokoli soudu podán návrh na jeho zrušení nebo schváleno rozhodnutí o jeho zrušení, ať už nucené nebo dobrovolné, nebo dojde-li k zániku společnosti nebo pokud byla na jeho majetek vyhlášena exekuce, nebo je účastníkem jakéhokoli řízení o vyrovnání či ujednání se svými věřiteli, nebo je smluvní stranou jakéhokoli dalšího podobného řízení v důsledku svého předlužení dle práva jakékoliv jurisdikce.

13.3 Pochybením nebo prodlením společnosti Ricardo při výkonu svých práv v souvislosti s jakýmkoli případem porušení Objednávky ze strany Dodavatele nejsou dotčena práva společnosti Ricardo související s tímto nebo jakýmkoli následným porušením Objednávky.

14. Postoupení a subdodávka

14.1 Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricardo postoupit nebo zajistit pomocí subdodávky žádný ze svých závazků vyplývajících z Objednávky v celém rozsahu ani zčásti.

14.2 Pokud společnost Ricardo udělí k takovému postoupení nebo subdodávce svůj souhlas, zůstává Dodavatel vůči společnosti Ricardo i nadále odpovědný za veškeré závazky Dodavatele vyplývající z Objednávky.

14.3 Dojde-li k realizaci subdodávky odsouhlasené společností Ricardo, je Dodavatel povinen zahrnout do ujednání takové subdodávky podmínky, které odpovídají podmínkám stanoveným v Objednávce, a to zejména podmínky týkající se dodržování jakostních standardů, přičemž tyto podmínky musí být přímo vymahatelné společností Ricardo; na požádání poskytne Dodavatel společnosti Ricardo podrobné informace o kterékoliv takové subdodávce.

15. Oznámení

15.1 Veškerá oznámení učiněná kteroukoli ze stran druhé straně dle těchto VOP musí být v písemné formě a adresována do sídla nebo hlavní obchodní pobočky druhé strany.

16. Zákonné požadavky

16.1 Dodavatel se zavazuje, že Zboží je bezpečné a že při jeho řádném užívání nehrozí žádná újma na zdraví a že je ve všech ohledech v souladu s veškerými příslušnými zákony, jinými právními předpisy a standardy platnými k datu uskutečnění dodávky.

16.2 Dodavatel je odpovědný za to, že jeho zaměstnanci a subdodavatelé budou dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jakékoliv další zákonné požadavky po celou dobu, po kterou se nacházejí v prostorách společnosti Ricardo.

17. Veřejný sektor a další smluvní podmínky

17.1 Kdykoliv je Zboží uvedené v Objednávce označeno jako zboží určené pro veřejný sektor, Dodavatel se zavazuje začlenit do této Objednávky práva a povinnosti stanovená ve smlouvě uzavřené mezi společností Ricardo a příslušným subjektem veřejného sektoru. Na požádání je Dodavatel povinen poskytnout kopie takových podmínek k nahlédnutí v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti informací; má se za to, že Dodavatel tak informoval o příslušných podmínkách bez ohledu na to, zda je zpřístupnění těchto informací požadováno či nikoliv.
17.2 Kdykoliv je Zboží uvedené v Objednávce označeno jako zboží určené pro třetí stranu, Dodavatel se zavazuje, že do této Objednávky začlení práva a povinnosti stanovená ve smlouvě uzavřené mezi společností Ricardo a příslušnou třetí stranou. Dodavatel se dále zavazuje dodržovat veškeré požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a recyklace odpadů (jsou-li nějaké) třetí strany. Na požádání je Dodavatel povinen poskytnout kopie takových podmínek k nahlédnutí v souladu s požadavky na zachování důvěrnosti informací; má se za to, že Dodavatel tak informoval o příslušných podmínkách bez ohledu na to, zda je zpřístupnění těchto informací požadováno či nikoliv.

17.3 Tyto podmínky lze doplňovat nebo měnit pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Ricardo.

18. Výklad

18.1 Výklad, platnost a plnění Objednávky se řídí ve všech ohledech právním řádem České republiky. Dodavatel souhlasí s tím, že české soudy budou příslušné pro rozhodování ve všech záležitostech týkajících se Objednávky.

18.2 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a jakýmikoliv jinými podmínkami nebo zvláštními ujednáními uvedenými nebo odkazovanými v Objednávce, budou rozhodující podmínky nebo zvláštní ujednání uvedená nebo odkazovaná v Objednávce.

19. Hodnoty a normy chování

19.1 Zaměstnanci Dodavatele, kteří pracují nebo se zdržují v prostorách společnosti Ricardo (včetně řidičů dodávky), jsou povinni chovat se profesionálně a dodržovat veškeré firemní předpisy a zásady společnosti Ricardo. Očekává se, že zaměstnanci Dodavatele budou s těmi, kteří zajišťují uplatnění předpisů a zásad společnosti Ricardo jednat konstruktivně a pozitivně. Zaměstnanci Dodavatele, kteří nesplní tyto kvalifikační předpoklady na odbornou způsobilost, mohou být z prostor společnosti Ricardo vykázáni s tím, že budou Dodavatelem nahrazeni. Opakované nedodržení ustanovení tohoto článku VOP ze strany Dodavatele je považováno za podstatné porušení jeho závazků vyplývajících z těchto VOP. V takovém případě má společnost Ricardo právo okamžitě Objednávku vypovědět.

20. Soulad s příslušnými právními předpisy

20.1 Dodavatel je povinen:

20.1.1 dodržovat veškeré zákony, další právní předpisy a kodexy týkající se opatření proti korupci a úplatkům;

20.1.2 zdržet se výkonu jakékoliv činnosti, praktiky či jednání, které by představovalo porušení platných zákonů;

20.1.3 dodržovat Etický kodex skupiny Ricardo, který je k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách https://ricardo.com/policies/code-of-conduct;

20.1.4 mít stanoveny vlastní firemní předpisy a zásady a tyto předpisy udržovat v platnosti po celou dobu trvání Objednávky, včetně (nikoliv však výlučně) přiměřených postupů, a v případě potřeby je uplatňovat;

20.1.5 neprodleně informovat společnost Ricardo o jakékoliv žádosti či požadavku na neobvyklý finanční nebo jiný prospěch jakéhokoli druhu, který Dodavatel obdrží v souvislosti s plněním Objednávky;

20.1.6 neprodleně informovat (písemně) společnost Ricardo v případě, že se zahraniční veřejný činitel stane vedoucím pracovníkem nebo zaměstnancem Dodavatele nebo získá přímý či nepřímý vlastnický podíl na Dodavateli (a Dodavatel zaručuje, že k datu podpisu této smlouvy nezaměstnává žádné zahraniční veřejné činitele ať už jako vedoucí pracovníky nebo řadové zaměstnance, ani žádný zahraniční veřejný činitel není přímým či nepřímým vlastníkem Dodavatele);

20.1.7 na požádání předloží společnosti Ricardo písemný dokument podepsaný vedoucím pracovníkem Dodavatele potvrzující dodržování ustanovení článku 20 těchto VOP ze strany Dodavatele a všech osob propojených s Dodavatelem dle článku 20.2. těchto VOP. Dodavatel je povinen předložit tento podpůrný důkaz o dodržování tohoto článku, který může společnost Ricardo důvodně požadovat. Pokud společnost Ricardo neobdrží písemný doklad o dodržování tohoto článku do 1 měsíce ode dne, kdy o to požádala, má se za to, že Dodavatel a jeho propojené osoby dodržují ustanovení článku 20 těchto VOP.

20.2 Dodavatel zajistí, že jakákoliv osoba s ním propojená, která poskytuje služby nebo dodává zboží v souvislosti s Objednávkou, tak činí pouze na základě písemné smlouvy ukládající těmto osobám podmínky odpovídající podmínkám stanoveným pro Dodavatele v článku 20 těchto VOP ("Příslušné podmínky"). Dodavatel je odpovědný za dodržování a plnění Příslušných podmínek ze strany takových propojených osob a nese přímou odpovědnost vůči společnosti Ricardo za jakékoli porušení Příslušných podmínek těmito osobami.

20.3 Pro účely článku 20 těchto VOP budou termíny "přiměřené postupy" a "zahraniční veřejný činitel" vykládány v souladu s platnými právními předpisy, dle kterých bude rovněž specifikováno, zda jde o osobu propojenou s jinou osobou. Pro účely článku 20 těchto VOP termín "osoba propojená s Dodavatelem" zahrnuje (nikoliv však výlučně) jakéhokoli subdodavatele Dodavatele.

20.4. (GDPR) Dodržuje ochranu dat ohledně podmínek nákupu. Detailní informace lze nalézt na adrese: https://ricardo.com/GDPRterms

Česká verze

Ricardo Prague s.r.o. Standard Terms and Conditions of Purchase June 2018

1. Definitions

1.1 In these terms and conditions the following words shall have the following meanings:
“Goods” - shall mean the goods and/or services specified in the Purchase Order
“Purchase Order”- shall mean the contract formed by the Supplier’s acceptance of Ricardo Purchase Order in accordance with these conditions and any special conditions endorsed on the face of the Purchase Order

“Ricardo” - the company Ricardo Prague s.r.o. registered seat Thamova 289/11-13, 186 00 Prague 8; ID 271 60 572, registered at the Municapal Court in Prague, Section C, insert 100907 (as mentioned on the face of the Purchase Order)

“Supplier” - the company, firm or individual to whom this Purchase Order is addressed and upon whom Ricardo places a Purchase Order for goods and/or services

“The Parties” - shall mean the Supplier and Ricardo

1.2 Headings used in these conditions are for the purposes of identification only and shall not affect the interpretation or construction thereof.

2. Existence and Scope of Purchase Orders

2.1 Ricardo will have no liability in connection with any Purchase Orders except such as are made on a Ricardo Purchase Order form in accordance with these terms and conditions which represent the only terms and conditions upon which Ricardo is prepared to procure the Goods from the Supplier. No amendment or variation of these terms and conditions shall be effective unless agreed by Ricardo in writing.

2.2 Any commencement of work or written acknowledgement (whether or not referring to conditions inconsistent with these terms and conditions unless clearly stated on its face to be a counter-offer) in connection with any Purchase Order given by Ricardo shall constitute an unconditional acceptance of the Purchase Order and these terms and conditions.
2.3 Except as specifically agreed by Ricardo in writing the Purchase Order shall exclude all terms and conditions contained or referred to in any quotation or other document from the Supplier

3. Price and Payment

3.1 The price payable for the Goods shall be as stated on the Purchase Order and shall be fixed and firm for the duration of the Purchase Order and shall be inclusive of all charges including packaging, carriage, insurance, delivery and exclusive of Value Added tax at the appropriate rate and all applicable taxes that may arise in connection with the Purchase Order.
3.2 Invoices shall be sent to Ricardo at the address indicated on the face of the Purchase Order following acceptance of the Goods or satisfactory performance in full of the Services and shall clearly show Ricardo Purchase

Order number shown on the face of this Purchase Order. Invoices shall be addressed to “Accounts Payable”

3.3 Ricardo will make payment to the Supplier within a period following receipt of Supplier’s conforming invoice in compliance with the Commercial Code.

3.3 Without prejudice of its other rights, Ricardo reserve the right of set off from any payment due to Supplier under the Purchase Order the amount of any claims which Ricardo may have against Supplier in connection with this or any other Purchase Order.

4. Quality, Condition, Environmental Standard

4.1 The Supplier warrants as separate conditions of the Purchase Order that all Goods supplied or to be supplied under the Purchase Order shall be new, free from defects in design, materials, workmanship and of satisfactory quality and fit for the purpose for which they are intended and shall comply with all particulars, specifications, drawings samples or other descriptions furnished by Ricardo. These warranties are in addition to any obligation implied by law.
Without prejudice to the generality of the foregoing warranties the Supplier warrants that in relation to any Goods supplied to Ricardo which constitute products which use dates and times in relation to their operations and performance (whether computerised or not) and their performance will be unimpaired by any date.

Suppliers are expected to have achieved quality assurance certification to ISO 9000 and ISO 14000 or to be actively working towards such certifications. For machinery and items where product certification applies the Supplier shall apply the CE mark and retain all appropriate technical files.

5. Delivery

5.1 Unless otherwise directed in writing by Ricardo Goods shall be delivered to Ricardo premises not later than the date specified on the Purchase Order (time and quantity to be of the essence of the Purchase Order)

5.2 The Supplier shall promptly advise of any difficulty or delay actual or expected in the performance of the Purchase Order and the Supplier’s proposed remedial action.
5.3 All Goods shall be adequately protected against damage or deterioration in transit and delivered carriage paid in accordance with Ricardo instructions.

Ricardo shall have no liability for packing materials and cases except as agreed between the parties in writing.

Ricardo’s count as to the goods delivered shall be accepted as final and conclusive.
Parts made to a design provided by Ricardo shall be part marked and delivered with a Certificate of Conformity.

6. Inspection and Testing

6.1 All Goods are assumed to have been properly inspected and tested by the Supplier prior to delivery but may be subject to test and inspection by Ricardo at its discretion.

6.2 The Supplier shall at Ricardo request permit or procure permission for representatives of Ricardo, its customers and other organisations (including government agencies) to visit the Supplier’s or third party premises for the purpose of viewing progress under the Purchase Order and carry out such inspections and assessments (including taking samples) as they request in connection with any Goods and any processes carried out in relation to them including quality assurance systems and procedures.

The Supplier shall furnish Ricardo with progress reports relating to performance of the Purchase Order in such form as Ricardo may request.

7. Warranty, Rejection and Other Rights

The Supplier warrants that Goods under a Purchase Order shall conform to the applicable drawings, specifications, or other description furnished pursuant to the Purchase Order, be free of defects in design, materials and workmanship and be suitable for the purpose intended.
Without prejudice to any of its other rights in respect of any failure by the Supplier to comply with these terms and conditions Ricardo shall be entitled at its discretion to exercise some, all or any of the following rights:

To reject such delivery or performance of the Goods;

To require the Supplier at its expense to supply immediately in substitution for any rejected Goods, Goods which conform to the Purchase Order or at Ricardo option to carry out repairs or remedial work;

At the Supplier’s expense to carry out or have carried out any work which Ricardo in its absolute discretion considers necessary to confirm the Goods to the Purchase Order.

7.3 The Supplier shall indemnify Ricardo against any loss or damage arising from any failure by the Supplier to comply with the Purchase Order

7.4 Goods rejected by Ricardo shall be collected by the Supplier within 30 days of notice of rejection and until such Goods are collected they shall remain at the Supplier’s risk. After 30 days Ricardo reserves the right to destroy or otherwise dispose of the Goods.

8. Title and Risk

8.1 Title and risk in respect of the Goods shall pass to Ricardo once the Goods have been formally accepted by Ricardo.

9. Ricardo Property and Material

9.1 The Supplier shall ensure:

9.1.1 that all material, plant, tools, drawings, specifications or other equipment or data (“Ricardo Property”) supplied by Ricardo for use in connection with the Purchase Order and the supply of the Goods shall at all times remain Ricardo property

9.1.2 that Ricardo Property is marked with such indications of ownership as Ricardo requires and is kept in good condition

9.1.3 nothing shall be done to permit Ricardo Property to become subject to any lien, encumbrance, tax, charge or duty

9.1.4 that Ricardo Property shall not be removed from the Supplier’s premises save for purposes connected with the Purchase Order or the provision of Goods

9.1.5 Ricardo Property is not used or permitted to be used save for the purposes of the Purchase Order and that such Ricardo Property shall be treated as confidential
Ricardo Property at the Supplier’s premises shall be adequately insured for its full replacement value and that the Supplier shall bear all risk of loss and damage whilst the property is in the Supplier’s control

9.2 The Supplier shall permit or procure permission for Ricardo representatives to enter premises where Ricardo Property is located for the purpose of inspecting it and its condition

9.3 The Supplier shall return Ricardo Property in accordance with directions given by Ricardo on demand in good condition and permit or procure permission for Ricardo to re-possess the same during any inspection at the Supplier or third party premises

9.4 Any and all tooling fixtures purchased or manufactured by the Supplier the cost of which forms part of the value of the Purchase Order shall become the property of Ricardo and shall be treated and protected in the same way as Ricardo Property. All right, title and interest in and to any part of tooling to be paid for by Ricardo shall pass to Ricardo as soon as it is acquired or fabricated in accordance with a Purchase Order.

10. Proprietary Rights

All intellectual property rights of any kind and rights of a like nature whether registered or unregistered and including patents, copyright, registered designs, design rights and topographic rights produced, created or acquired under a Purchase Order will belong to Ricardo.

10.2 Any pre-existing patent, copyright or registered design owned or controlled by Supplier, and utilised by Supplier for the performance of the Purchase Order shall be freely available for use by Ricardo, and Supplier

grants Ricardo a royalty-free, irrevocable, non-exclusive right to use such patent, copyright or registered design without restriction. This right shall include the right for Ricardo to incorporate such Supplier owned or controlled patents, copyrights and/or registered designs into work performed by Ricardo for its customers, and no restriction as to use shall be placed on Ricardo’s customers as a result of such incorporation.

11. Indemnity

11.1 The Supplier shall forthwith upon demand indemnify Ricardo against loss damage or injury to Ricardo and from and against any claim in respect of loss damage or injury made against Ricardo by any third party or parties and any costs and expenses arising in connection therewith which result from the Supplier’s performance or purported performance of or failure to perform the Purchase Order and/or supply the Goods whether negligent or otherwise and in particular but without prejudice to the generality of the foregoing which results from any defect in the goods supplied, their materials, construction workmanship or design save to the extent that Ricardo is responsible for design.

11.2 The Supplier shall at Ricardo option repair, replace or reinstate the defective Goods free of charge.

11.3 The Supplier shall at all times insure itself and keep adequately insured with a reputable insurance company against all insurable liability under the terms of the Purchase Order and in particular its liabilities under this clause 11 and shall on request provide to Ricardo evidence as to the existence and sufficiency of such insurance and in particular professional indemnity and product liability insurance.

Confidentiality and Publicity

The Parties acknowledge and agree that the Confidentiality Agreement (if any) shall continue to apply in respect of the Contract. If there is not a Confidentiality Agreement in place between the parties, the following terms shall apply.

The parties (as a “Receiving Party”) hereby acknowledge that the other (the “Disclosing Party”) has provided to the Receiving Party Confidential Information and in respect of all such Confidential Information the Receiving Party will:

Treat it as confidential;

Restrict its disclosure to such of its employees, agents and professional advisors as have a need to know and subject always to such employees and agents being under a similar duty of confidentiality; and not disclose it to any third party without the prior written consent of the Disclosing Party.

12.3 The requirements shall not apply to any Confidential Information which:

 •  is or becomes common knowledge without breach of this Condition by the Receiving Party; or
 • was in the Receiving Party’s possession prior to receipt from the Disclosing Party or developed for or by the Receiving Party at any time
 • independently of any disclosure by the Disclosing Party; or the Receiving Party is required to disclose by law or other competent authority provided
 • that the Receiving Party notifies the Disclosing Party, if permitted by law, as soon as it receives such a request for disclosure and affords to the
 • Disclosing Party all such reasonable assistance as the Disclosing Party may request to prevent or limit such disclosure.

12.4 Neither this Purchase Order nor any details thereof nor name shall be used by the Supplier for advertisement or publicity purposes withoutRicardo prior written consent.

12.5 The Supplier shall not affix any maker’s name or makers mark on any Goods supplied pursuant to this Purchase Order and to be embodied in Ricardo Property

12.6 The Supplier shall not without prior written consent take any pictures or make any recordings on any of Ricardo’s premises. The Supplier is obliged to hand over every mobile phone with a camera before entering any of Ricardo’s premises to its authorised staff, if required. Any of these actions will result in an automatic breach of this agreement, without Ricardo prior written consent.

13. Termination

13.1 Performance of the Purchase Order may be terminated at Ricardo option in whole or in part at any time by written notice to the Supplier (notwithstanding the existence with respect to the Supplier of any force majeure circumstances). In such event Ricardo liability shall not exceed the price of the Goods delivered and accepted by Ricardo and not previously paid for. The Supplier shall also, if so required by Ricardo in writing, complete all Goods partially completed on the date of such notice and in respect of which Ricardo shall pay the price of such goods as it accepts. The Supplier shall afford to Ricardo the assistance to ascertain the extent of the work in progress. Payment in respect of Goods delivered and accepted by Ricardo shall constitute full and final satisfaction of any claims arising of such termination.

13.2 Ricardo may at its discretion without prejudice to any other remedy terminate or suspend performance of the Purchase Order in whole or in part by written notice to the Supplier at any time if the Supplier:-

is in breach of clause 20 of this Purchase Order or fails to comply with the provisions of Purchase Order or any other agreement to Ricardo or fails to make progress so as in the reasonable opinion of Ricardo to endanger performance of the Purchase Order and in either such cases such failure is irremediable or if remediable the Supplier does not remedy the same to Ricardo satisfaction within a period of 10 days after the date on which Ricardo has given the Supplier written notice thereof.

becomes insolvent, has a Receiver, Manager, Administrative Receiver, Administrator or Trustee in Bankruptcy appointed in respect of any of its undertaking, assets or income, is the subject of any bankruptcy Purchase Order or has any petition presented to any Court or resolution passed of its winding-up whether compulsory or voluntary or is dissolved or has any distraints or executions levied on any of its assets, enters into any composition or arrangement with its creditors or suffers any similar action in consequence of debt under the laws of any jurisdiction.

13.3 No failure or delay on the part of Ricardo to exercise its rights in respect of any default under the Purchase Order by the Supplier shall prejudice Ricardo’s rights in connection with the same or any subsequent default.

14. Assignment and Sub-Contracting

14.1 The Supplier shall not without the prior written consent of Ricardo assign or sub-contract any of its obligations under this Purchase Order either in whole or in part.

14.2 If Ricardo consents to any such assignment or sub-contract the Supplier shall nevertheless continue to be responsible to Ricardo for all Suppliers obligations under this Purchase Order and:-

14.3 In the case of any sub-contract which Ricardo has so consented the Supplier shall include in its conditions, conditions consistent with those of this Purchase Order in particular those relating to compliance with quality standard the benefit of and to be enforceable directly by Ricardo to furnish to Ricardo on demand details of any such sub-contract.

15. Notices

15.1 Any notice given by the party to the other in respect of these conditions shall be in writing and shall be addressed to the other party at its registered office or principle place of business.

16. Statutory Requirements

16.1 The Supplier undertakes that the Goods are safe and without risk to health when properly used comply in all respects with all relevant statutes regulations, bye laws and standards in force at the date of delivery.

16.2 The Supplier shall be responsible for ensuring that its employees and sub-contractors comply with All Health and Safety At Work Act and other statutory requirements whilst on Ricardo premises.

17. Government and Other Contract Conditions

Whenever Goods specified in the Purchase Order are specified as being for a Government the Supplier agrees that there shall be incorporated into this Purchase Order the rights and obligations contained in the contract which exists between Ricardo and the Government department concerned. Copies of those terms and conditions will be made available, subject to confidentiality requirements, upon request by the Supplier and the Supplier shall be deemed to have notice of those terms and conditions irrespective of whether disclosure is requested.

17.2 Whenever Goods specified in the Purchase Order are specified as being for a third party the Supplier agrees that there shall be incorporated into this Purchase Order the rights and obligations contained in the contract, which exists between Ricardo and such third party. The Supplier agrees to comply with all environmental and recyclability requirements (if any) of such third party. Copies of those terms and conditions will be made available, subject to confidentiality requirements, upon request by the Supplier and the Supplier shall be deemed to have notice of those terms and conditions irrespective of whether disclosure is requested.
These conditions shall not be modified or varied unless Ricardo agreement to alter modify or vary these terms and conditions has been obtained in writing.

18. Construction

18.1 The construction validity and performance of the Purchase Order shall be governed in all respects by Czech law and the Supplier consents to the jurisdiction of the Czech courts in all matters relating to the Purchase Order.

In the event of any conflict between the provisions of these Terms and Conditions and any terms or special conditions appearing or referred to on the face of the Purchase Order the latter shall prevail.

19. Values and Behaviour

The Suppliers staff working on or visiting Ricardo’s sites (including delivery drivers) shall behave in a professional manner and comply with Ricardo’s values and policies. A constructive and positive response to any staff enforcing Ricardo’s values and other polices will be expected at all times. The Suppliers staff that does not meet these competence requirements can expect to be told to leave the site and be replaced by their employing organisation. Any repeated failure of the Supplier to comply with this clause will result in a material breach of its obligations under this condition and shall entitle Ricardo to terminate the contract with immediate effect.

20. Compliance with Relevant Requirements

20.1 The Supplier shall:

20.1.1 comply with all applicable laws, statutes, regulations, and codes relating to anti-bribery and anti-corruption measures ("Relevant Requirements");

20.1.2 not engage in any activity, practice or conduct which would constitute an offence under applicable laws;

20.1.3 comply with Ricardo’s Group Code of Conduct which can be located at https://ricardo.com/policies/code-of-conduct;

20.1.4 have and shall maintain in place throughout the term of this agreement its own policies and procedures, including but not limited to adequate procedures and will enforce them where appropriate;

20.1.5 promptly report to Ricardo any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by the Supplier in connection with the performance of this agreement;

20.1.6 immediately notify Ricardo (in writing) if a foreign public official becomes an officer or employee of the Supplier or acquires a direct or indirect interest in the Supplier (and the Supplier warrants that it has no foreign public officials as officers, employees or direct or indirect owners at the date of this agreement);

20.1.7 if requested by Ricardo, supply a written document signed by an officer of the Supplier, certifying compliance with this clause 20 by the Supplier and all persons associated with it under clause 20.2. The Supplier shall provide such supporting evidence of compliance as Ricardo may reasonably request. If Ricardo does not receive written certification of compliance within 1 month of the date of Ricardo’s request, the Supplier and any associated persons shall be deemed to have complied with this clause 20.

20.2 The Supplier shall ensure that any person associated with the Supplier who is performing services or providing goods in connection with this agreement does so only on the basis of a written contract which imposes on and secures from such person terms equivalent to those imposed on the Supplier in this clause 20 ("Relevant Terms"). The Supplier shall be responsible for the observance and performance by such persons of the Relevant Terms, and shall be directly liable to Ricardo for any breach by such persons of any of the Relevant Terms.

20.3 For the purpose of this clause 20, the meaning of adequate procedures and foreign public official and whether a person is associated with another person shall be determined in accordance with the appropriate legislation. For the purposes of this clause 20 a person associated with the Supplier includes but is not limited to any subcontractor of the Supplier.

20.4. (GDPR) Comply with data protection for terms and conditions of purchase which can be located at https://ricardo.com/GDPRterms